सूचना तथा समाचार

मिति २०७६/०१/०१ मा र मिति २०७५/१२/१० मा प्रकाशित विभिन्न करार सेवा विज्ञापनको पदहरुको लागि परीक्षा सम्बन्धि सूचना !

थप जानकारीको लागि पत्रमा हेर्नुहुन अनुरोध छ ।

मिति २०७६/०१/०१ मा प्रकाशित करार सेवा विज्ञापनको परीक्षा मिति समय र स्थान तोकिएको सूचना

मिति २०७६/०१/०१ मा प्रकाशित करार सेवा विज्ञापनको परीक्षा मिति समय र स्थान तोकिएको सूचना