FAQs Complain Problems

सूचना

मिति २०७९/०५/३० र ३१ गते सञ्चालन भएको स्टाफ नर्स, अ.हे.व., अ.न.मी तथा अ.हे.व. (महिला) सि.वि.आर. सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको जानकारी सम्बन्धमा ।

मिति २०७९/०५/३० र ३१ गते सञ्चालन भएको स्टाफ नर्स, अ.हे.व., अ.न.मी तथा अ.हे.व. (महिला) सि.वि.आर. सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको जानकारी सम्बन्धमा ।

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान