खाना तथा चियानास्ताको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!