FAQs Complain Problems

सूचना

News and Notices

के तपाई संग नवीनतम सोच भएका कृषि प्रशोधन या सेवा प्रदायक व्यवसायिक आइडिया छ ? यदि छ भने,

के तपाई संग नवीनतम सोच भएका कृषि प्रशोधन या सेवा प्रदायक व्यवसायिक आइडिया छ ?

यदि छ भने,

प्रदेश नं. १ मा रहेका कृषि व्यवसाय अन्तर्गतका मकै, अलैंची, तरकारी र दुग्ध जन्य उत्पादनमा काम गर्दै आएका अथवा काम गर्ने सोच भएकाहरुले कृषि व्यवसाय संवर्द्धन कार्यक्रममा आफ्नो आइडिया पठाइ सहभागी हुनसक्ने व्यहोरा जानकारीको लागि यसै सूनामा मार्फत जानकारी गराईन्छ ।

आइडिया पठाउने लिंकः

आफ्नो आवेदन पठाउनको लागि तल दिएको लिङ्क मा जानुहोस र फारममा भएको विस्तृत विवरण भरि Submit button मा क्लिक गर्नुहोस् ।

https://agribusinessnepal.com/submit-idea#/

कोभिड-१९ विरुद्ध खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएका व्यक्तिहरुका लागि दोश्रो मात्रा अस्ट्राजेनिका खोप र पहिलो मात्रा अस्ट्राजेनिका खोप लगाउने अभियान सम्बन्धी सूचना !!!

कोभिड-१९ विरुद्ध खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएका व्यक्तिहरुका लागि दोश्रो मात्रा अस्ट्राजेनिका खोप र पहिलो मात्रा अस्ट्राजेनिका खोप लगाउने अभियान सम्बन्धी सूचना !!!

Supporting Documents: 

रेडियोग्राफर (पाँचौ) सेवा करारको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको बारे सूचना !!!

प्रस्तुत विषयमा यस षडानन्द नगरपालिका अन्तर्गत रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मूलपानीमा तपसिलको पदहरुमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट ७ दिन (सात) भित्र दरखास्त आह्वानका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल:-

विज्ञापन नं.

सेवा/समूह/पद

तह

माग पद संख्या

कैफियत

Shadmun/PM/01/078/79

स्वास्थ्य/रेडियोग्राफी/रेडियोग्राफर

पाँचौ

१ (एक)

 

 1. योग्यता र अनुभव :
 • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेडियोग्राफीमा प्रवीणता तह उत्तीर्ण,
 • नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्ने,
 • उमेर कम्तिमा १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको ।
 1. परीक्षाको किसिम:- लिखित र अन्तर्वाता ।
 2. परीक्षा मिति, समय र परीक्षा केन्द्र :-  पछि प्रकाशन गरिने छ ।
 3. दरखास्त दस्तुर, बुझाउने विधि र स्थान:- रा.वा. बैंक, दिंला, भोजपुरमा यस नगरपालिकाको नाममा रहेको बैंक खाता नं. ग-१-१ २२९०१००३०१०१०००२ मा परीक्षा दस्तुर रु.४००/- (अक्षरेपी चार सय मात्र) जम्मा गरेको भौचर वा राजश्व शाखामा तिरेको नगदी रसिद सहितको आवेदन फारम यस कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
 4. दरखास्त दिने अन्तिम मिति :- मिति २०७८/०४/२३ गते कार्यालय समयसम्म, दरखास्त बुझाउने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सोको भोलिपल्ट कार्यालय समय भित्र बुझाउन सकिने छ ।
 5. सेवा सुविधा :- यस कार्यालयको प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
 6. आवेदन फारम यस नगरपालिकाको कार्यालय वा वेबसाईट www.shadanandamun.gov.np मा यसैसाथ संलग्न राखिएको छ ।
 7. दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु:
  1. आवेदन दस्तुर तिरेको रसिद
  2. आवेदन फारम
  3. नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
  4. समकक्षता र सम्वद्धता आवश्यक पर्नेमा सो को प्रतिलिपी,
  5. विज्ञापन भएको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र र चारित्रिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
  6. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता भएको प्रमाणको प्रतिलिपी

Pages

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान