समाचार

षडानन्द नगरपालिकामा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी ४ दिने कार्याशाला गोष्ठी सञ्चालनको झलकहरुः

षडानन्द नगरपालिकामा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी ४ दिने कार्याशाला गोष्ठी सञ्चालनको झलकहरुः

सहभागी संख्याः ३३ जना

आयोजक : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं

श्री १४ वटै वडा कार्यालयहरु, आ.व. २०७८/०७९ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि अति विपन्न र जोखिममा परेका वेरोजगार व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराउनको लागि फारम भर्न/भराउनका लागि यसै पत्रमा उल्लेखित निर्देशन वमोजिम फारम संकलन गर्नहुन अनुरोध छ ।

श्री १४ वटै वडा कार्यालयहरु,

षडानन्द नगरपालिका, दिङ्ला, भोजपुर ।

Pages